Propozícia výstavy: KK Prašice - 20.05.2017

Kynologický klub Prašice

usporiada

Oblastnú výstavu NO

Termín konania: 20.05.2017
Miesto konania: futbalový štadión Prašice
Prezentácia: 7:30 - 8:45
Začiatok: 9:00
Rozhodca J.Šiška
Poplatky: 1. uzávierka:
1 pes 7€, každý ďalší pes 5€
2. uzávierka:
10€ za psa
1. Uzávierka prihlášok: 05.05.2017
2. Uzávierka prihlášok: 12.05.2017

Prihlášky a štartovné zasielajte na adresu

Peter Detko, 1. Mája 167, 95622 Prešice, Tel: 0902103184

SK72 1100 0000 0029 1988 5739 (pri platbe na účet je potrebné uviesť meno)
email: kkprasice@gmail.com

Veterinárne ustanoveniePrihláškou na výstavu je čitateľná fotokópia preukazu o pôvode psa + pracovného listu psa. Žiadame Vás o dôkladné vyplnenie prihlášky, splnenie podmienok účasti v triede dospelých podľa výstavného poriadku SÚCHNO a doklad o zaplatení v stanovenom termíne.

Tešíme sa na vašu účasť!