Propozícia výstavy: MŠK ZO Kynológia Kežmarok - 13.05.2017

Kynologický klub MŠK Základná organizácia Kynológia Kežmarok

usporiada

Oblastnú výstavu NO

Termín konania: 13.05.2017
Miesto konania: Areáln základnej organizácie kynológie Kežmarok
Prezentácia: 7:30 - 8:30
Začiatok: 9:00
Rozhodca Albín Majsniar
Poplatky: 7€ za prvého psa
5€ za každého dalšieho
Uzávierka prihlášok: 07.05.2017

Prihlášky a štartovné zasielajte na adresu

Silvia Lisoňová, Tehelňa 27, Kežmarok 06001, 0903508355, SK8175000000004014041821
email: lisonova@tami.sk

Veterinárne ustanoveniePrihláškou na výstavu je čitateľná fotokópia preukazu o pôvode psa + pracovného listu psa. Žiadame Vás o dôkladné vyplnenie prihlášky, splnenie podmienok účasti v triede dospelých podľa výstavného poriadku SÚCHNO a doklad o zaplatení v stanovenom termíne.

Tešíme sa na vašu účasť!