Organizačné Pokyny

 • skúšky mimo termínov uvedených v tomto kalendári sú platné po zaplatení poplatku 66,39 € na účet ZŠK SR za 1 termín a po jeho odsúhlasení Prezídiom ZŠK SR
 • skúšky sa musia začínať o 8,00 hod. v poradí disciplín A, B, C (stopa, poslušnosť, obrana)
 • každá zmena v konaní skúšok (dátum, miesto, čas) musí byť schválená povereným členom Prezídia ZŠK SR (Mgr. J. Štaudinger) po písomnom nahlásení na sekretariát ZŠK SR najneskôr 1 týždeň vopred
 • termíny uvedené v tomto Kalendári kynologických akcií sú menné vrámci príslušného kalendárneho roka po vzájomnej dohode medzi usporiadateľom, delegovaným rozhodcom a ZŠK SR, maximálne však 1x v roku
 • v odôvodnených prípadoch treba požiadať o súhlas na zmenu delegovania rozhodcov (na adresu sekretariátu ZŠK SR)
 • rozhodca, ktorý zo závažných dôvodov nemôže prijať delegovanie podľa rozpisu tohto kalendára, osloví povereného člena Prezídia ZŠK SR, ktorý dá pokyn na delegovanie iného rozhodcu sekretariátu ZŠK SR
 • rozhodca z výkonu je oprávnený posúdiť akciu so zadaním skúšky bez delegačného listu, len v prípade, že je uvedený pri danej akcii v elektronickom KKA
 • Delegačný list bude rozhodcovi zaslaný len v prípade, že sekretariát ZŠK SR obdrží v stavenom čase od usporiadateľskej organizácie Predbežné hlásenie o pripravovanej skúške so zmenou termínu, miesta a času konania, príp. pri zmene rozhodcu /10 pracovných dní pre akciou/. V prípade, že rozhodca z výkonu posúdi akciu so zmenou termínu, miesta a času konania bez delegačného listu, bude táto neplatná. Rozhodca, vedúci skúšok a organizácia budú sankcionovaní podľa rozhodnutia disciplinárnej komisie. Toto opatrenie sa nevzťahuje na akcie bez zadania skúšky a kvalifikačné preteky
 • rozhodnutím prezídia ZŠK SR je každý figurant, ktorý vykonáva prácu figuranta na akciách ZŠK SR, povinný potvrdiť svojím podpisom na „Súpiske účastníkov skúšok“ počet psov, ktorých na akcii figuroval
 • ZŠK SR bude vykonávať kontrolu nad priebehom skúšok formou vysielania osôb, ktoré budú poverené vykonaním kontroly a dohľadom nad priebehom skúšok
 • povinnosťou rozhodcu je do 14 dní od usporiadania akcie zaslať správu o jej priebehu, u skúšok súpisku s potvrdeniami o vykonanej skúške na adresu sekretariátu ZŠK SR aj v prípade, že sa jedná o pretek so zadaním titulu CACIT, alebo pretek so zadaním skúšky
 • formuláre (žiadosti) o výcvikové a chovateľské akcie na rok 2018 budú zverejnené na stránke www.zsk-sr.sk začiatkom januára 2018
 • Spracované na základe dodaných materiálov ZŠK SR a SÚCHNO
 • Spracoval: Ing. Matúš Rohaľ, Nikola Palovičová, Mgr. Igor Lengvarský, Ing. Pavol Tamáši, Rudolf Danek
 • Kalendár kynologických akcií bol schválený Prezídiom ZŠK SR v Banskej Bystrici