Výstavný poriadok

Článok 1. 0. Plánovanie a zabezpečenie výstavy

1.1

Výstavy nemeckých ovčiakov sú usporadúvané SÚCHNO a organizované základnými organizáciami ZŠK SR ako chovateľské súťaže, na ktorých sa verejne hodnotí, do akej miery prihlásení jedinci zodpovedajú požiadavkám štandardu a exteriéru, schváleného Medzinárodnou kynologickou federáciou (FCI) a robí sa porovnávanie predvedených jedincov. Výstavy sú súčasne prezentáciou úrovne chovu NO, ktorá slúži k propagácii chovu NO v SR a k odbornému rastu kynologických funkcionárov SÚCHNO, chovateľov a priaznivcov.

1.2

Na území SR sú uskutočňované v rámci SÚCHNO výstavy oblastné, špeciálne, všetky s medzinárodnou účasťou. V rámci ZŠK a SKJ výstavy národné a medzinárodné. Termíny oblastných výstav sa plánujú v súlade s plánom národných, špeciálnych a medzinárodných výstav do 31. 8. predchádzajúceho roku a schvaľuje ich Predsedníctvo SÚCHNO.

1.3

Za prípravu, zabezpečenie a usporiadane výstavy zodpovedá organizačný výbor ZO ZŠK SR. Zloženie a počet členov organizačného výboru sa určuje podľa potreby a charakteru výstavy. Na prvom pracovnom zasadnutí sa určia funkcie jednotlivých členov organizačného výboru.

1.4

Výstavy sú finančne zabezpečené poverenými ZO ZŠK SR, prípadne môžu byť dotované ZŠK (schvaľuje prezídium ZŠK).

Článok 2. 0. Podmienky pre vystavovanie psov na výstavách

2.1

Splnenie podmienok uvedených v propozíciách výstavy vydaných organizačným výborom podľa pokynov Predsedníctva SÚCHNO.

2.2

Preukaz o pôvode vystavený plemennou knihou štátov uznaných FCI.

2.3

Importovaní jednotlivci v majetku občana SR musia byť zapísaní v Plemennej knihe SR.

2.4

Z posudzovania sú vylúčení:
a) jedinci, ktorí nie sú uvedení v katalógu výstavy
b) jedinci chorí, po úraze alebo z choroby podozriví
c) sučky v druhej polovici gravidity alebo kojace sučky
d) jedinci, ktorým bol vykonaný operatívny zákrok zakrývajúci niektorú vadu exteriéru
e) jedinci vo vlastníctve osôb, ktorým bol vyslovený zákaz vystavovať niektorou z organizácií, ktorá je členom FCI.

2.5

V triedach dospelých NO psov i sučiek je podmienkou na účasť platný RTG bedrových kĺbov a skúška z výkonu podľa skúšobných poriadkov krajín FCI.

Článok 3. 0. Práva organizačného výboru

3.1

Cestou ZŠK SR žiadať o zaradenie výstavy do Kalendára kynologických akcií.

3.2

Navrhnúť vedúceho akcie a pomocníkov, pokiaľ neboli delegovaní nadriadeným orgánom.

3.3

Vyberať výstavné poplatky od vystavovateľov v maximálnej výške určenej Predsedníctvom SÚCHNO

3.4

Predávať vstupenky, katalógy výstavy, prípadne upomienkové predmety návštevníkom akcie.

3.5

Z bezpečnostných alebo zdravotne-veterinárnych dôvodov preložiť miesto konania výstavy, alebo výstavu zrušiť. Bezodkladne o tomto informovať SÚCHNO a vystavovateľov. V tomto prípade nie je možné požadovať vrátenie výstavného poplatku.

3.6

V odôvodnených prípadoch odmietnuť prihlášku vystavovateľa, ktorý nesplnil alebo hrubo porušil ustanovenia tohto poriadku. Taktiež odmietnuť prihlášky, ktoré sú vyplnené nedostatočne, resp. neúplne.

3.7

Vykázať z výstaviska osoby, ktoré svojím chovaním narušujú hladký priebeh akcie, prípadne narušujú poriadok a princípy občianskeho spolužitia. Prípady hrubého porušenia výstavného poriadku ohlásiť menovite Predsedníctvu SÚCHNO.

Článok 4. 0. Povinnosti organizačného výboru

4.1

Zabezpečiť výstavu tak, aby mala dôstojný, hladký a nerušený priebeh.

4.2

Usporiadanie výstavy prejednať s príslušnými úradmi. Zabezpečiť súhlas od príslušných veterinárnych organizácií a určiť veterinárne podmienky v súlade s veterinárnymi predpismi.

4.3

Zabezpečiť účinnú propagáciu výstavy a včas rozoslať propozície a prihlášky na výstavu.

4.4

Zabezpečiť presné administratívne zabezpečenie výstavy, kontrolovať a viesť v evidencii prihlášky a vklady vystavovateľov.

4.5

Včas zostaviť a vydať výstavný katalóg a bezplatne ho poskytovať vystavovateľom.

4.6

Odmietnuť a vrátiť prihlášky a vklady došlé po uzávierke výstavy, pričom rozhodujúci je dátum poštovej pečiatky, vylúčiť z posudzovania jedincov podľa ods. 2. 4 tohto poriadku a tých, u ktorých údaje v prihláške nezodpovedajú skutočnosti.

4.7

V dostatočnom časovom predstihu požiadať o delegovanie zahraničných rozhodcov, v prípade rozhodcov SV zaplatiť požadovaný poplatok za delegovanie. Po obdržaní delegovania rozhodcov a delegovaných funkcionárov čo najskôr doporučeným listom informovať o presných údajoch akcie (miesto konania, dopravné spoje, miesto ubytovania, čas a miesto porady rozhodcov a pod. ).

4.8

Zabezpečiť ubytovanie a stravovanie rozhodcov, hospodárov a ostatných funkcionárov.

4.9

Zabezpečiť rozhodcom, čakateľom a pomocníkom potrebné pomôcky a potreby (dáždnik, písacie stroje, písacie potreby, umývadlo s vodou, uterák, mydlo, pištoľ a pod. ).

4.10

Pripraviť vopred strojom vyplnené výstavné posudky, alebo výstavné kartičky rozdelené podľa pohlavia a tried, pečiatky výstavy a oceňovanie známok, čísla pre psovodov, štartovné čísla odpovedajúce číslam katalógu pre vystavovateľa (čísla musia mať min. rozmer 10x 10 cm - vystavovateľ musí mať číslo na hrudi aj na chrbte), minimálne ceny pre prvých troch umiestnených v každej triede (šport. poháre).

4.11

Zabezpečiť miestnosť pre rozhodcov, táto miestnosť môže slúžiť aj na prezliekanie a uloženie vecí delegovaných funkcionárov.

4.12

Zabezpečiť vhodné priestory pre výstavu na rovnom teréne a trávnatom poraste, zabezpečiť zreteľné plné vymedzenie výstavných kruhov. Kruhy musia byť vymedzené z vonkajšej aj vnútornej strany, minimálny priemer vnútorného kruhu musí byť 30 m, vzdialenosť vonkajšieho kruhu musí byť min. 2,5-3 m. . Vo výstavných kruhoch musí byť zabezpečené ozvučenie.

4.13

Zabezpečiť program posudzovania tak, aby finále v jednotlivých triedach neprebiehalo naraz v dvoch kruhoch.

4.14

Zabezpečiť bezpečnostnú, zdravotnícku a veterinárnu službu po dobu trvania výstavy.

4.15

Uhradiť delegovaným funkcionárom (rozhodcom, usporiadateľom, pisárkam, pomocníkom) cestovné a iné náležitosti platné podľa vnútorných smerníc SÚCHNO.

4.16

V prípade účasti servisného strediska SÚCHNO na výstave zabezpečiť preň vhodný priestor ľahko prístupný vystavovateľom a účastníkom, ktorý bude mať elektrickú prípojku 220 V. O svojej účasti musí servisné stredisko včas informovať usporiadateľa.

4.17

Tesne pred začatím posudzovania v jednotlivých triedach preveruje splnenie všetkých príslušných podmienok pre zaradenie do určitej triedy (vek, skúšky, RTG, výstavné ocenenie).

Článok 5. 0. Práva vystavovateľa

5.1

Byť uvedený v katalógu výstavy, pokiaľ sa v stanovenom termíne prihlásil a zaplatil poplatok.

5.2

Dostať kópiu výstavného posudku, prípadne získanú cenu.

5.3

Používať tituly získané na výstavách.

5.4

Odstúpiť z posudzovania zo zdravotných dôvodov, po predložení veterinárneho potvrdenia. Bezdôvodné odstúpenie z výstavy bude hodnotené známkou nedostatočný.

5.5

V prípade riadneho odstúpenia podľa ods. 5. 4 tohto poriadku nedať si zapísať ocenenie psa do preukazu pôvodu.

5.6

Podať protest proti porušeniu tohto poriadku.

Článok 6. 0. Povinnosti vystavovateľa

6.1

Zaslať v stanovenom termíne čitateľnú a vo všetkých oddieloch správne a presne vyplnenú prihlášku, doloženú potrebnými náležitosťami jej podpísaním sa zaväzuje plniť ustanovenia tohto poriadku a pokyny usporiadateľov výstavy.

6.2

Pripraviť psa tak, aby sa pri posudzovaní dobre predvádzal a bol vo výstavnej kondícii.

6.3

Súčasne so zaslaním prihlášky uhradiť výstavný poplatok.

6.4

Odovzdať preukaz o pôvode podľa pokynov organizačného výboru výstavy. Na požiadanie predložiť očkovací preukaz o požadovanom očkovaní a splnené podmienky v zmysle platných veterinárnych predpisov.

6.5

Viditeľne označiť vodiča vystavovaného jedinca katalógovým číslom.

6.6

Dodržiavať pokyny a rozhodnutia rozhodcov, vedúcich kruhov a usporiadateľov výstavy.

6.7

Nenechať voľne pobiehať psa v priestoroch výstavy a zaistiť ho tak, aby nedošlo k prípadným škodám. Za škody spôsobené psom zodpovedá jeho majiteľ (vystavovateľ).

6.8

Nerušiť svojim chovaním priebeh výstavy.

6.9

Bez súhlasu rozhodcu nesmie opustiť výstavný kruh.

6.10

V prípade HŠV zúčastniť sa súťaže odchovných skupín po plemenníkoch a súťaže chovateľských staníc.

Článok 7. 0. Práva rozhodcu

7.1

Požadovať od usporiadateľa splnenie zodpovedajúcich podmienok pre posudzovanie psov, ako je uvedené v článku 4. 0 tohto poriadku.

7.2

Upozorniť na nevhodné správanie vystavovateľov alebo pomocníkov vystavovateľov v zmysle ustanovenia tohto poriadku a pri jeho hrubom porušení odmietnuť posudzovať psov.

7.3

Vykázať, alebo požiadať usporiadateľa o vykázanie osôb z priestoru konania výstavy, pokiaľ tieto svojím konaním narúšajú priebeh výstavy.

7.4

Neposúdiť jedinca, ktorý nastúpil oneskorene do kruhu alebo bol prihlásený v inej triede. V prípade, že by jedinec bol posúdený dodatočne, nesmie sa stať víťazom triedy a nie je možné mu zadať ani poradie.

7.5

Požadovať od usporiadateľa zabezpečenie ubytovania, stravovania a finančné náležitosti podľa platných smerníc SÚCHNO.

Článok 8. 0. Povinnosti rozhodcu

8.1

Vylúčiť z posudzovania jednotlivcov, u ktorých nie je možné pre neovládateľnosť prehliadnuť chrup, prípadne semenníky, nesúhlasí tetovacie číslo s číslom v preukaze o pôvode, psov ktorí nie sú uvedení v katalógu.

8.2

Písomne potvrdiť usporiadateľovi prijatie delegovania a oznámiť prípadné údaje o príchode a iné údaje, ktoré považuje za dôležité.

8.3

Včas sa ospravedlniť v prípade, že delegovanie nemôže prijať.

8.4

Odmietnuť posudzovať na výstave, na ktorú má prihláseného psa, alebo odhlásiť psa z výstavy, na ktorú prijal delegovanie.

8.5

Dostaviť sa na miesto konania najneskôr jednu hodinu pred začatím výstavy.

8.6

Vystavovaných jednotlivcov posudzovať prísne a nestranne podľa platných štandardov FCI a smerníc SÚCHNO.

8.7

Vylúčiť z kruhu vystavovateľov neoznačených štartovným číslom.

8.8

Pri zadávaní titulov postupovať v súlade s ustanovením tohto poriadku.

8.9

Vystaviť písomný posudok, zadať známku a zapísať zadané poradie každému predvedenému jedincovi. Verejne vyhodnotiť poradie a nedostatky vystavovaných jedincov.

8.10

Všetci posúdení jedinci musia byť zoradení v poradí.

8.11

Neposudzovať jedinca v osobnom vlastníctve alebo vo vlastníctve členov jeho rodiny.

8.12

Umožniť čakateľovi na rozhodcu, za prácu ktorého zodpovedá, posúdiť aspoň troch jedincov a po výstave zaslať delegujúcej organizácii hospitačný list čakateľa so stručným hodnotením jeho práce spolu s posudkovými listami, vyhotovenými čakateľom.

8.13

Do 14 dní po ukončení akcie zaslať na adresu delegujúceho orgánu hodnotiacu správu doloženú originálmi výstavných posudkov s povýstavným katalógom.

8.14

Pri pasívnej reakcii psa na streľbu bude hodnotený známkou nedostatočný.

8.15

Odmietnuť posudzovať na výstavách, usporiadaných organizáciou, ktoré nie je zastrešená v FCI.

Článok 9. 0. Čakatelia na rozhodcu z exteriéru

9.1

Hospitanti sú delegovaní SUCHNO.

9.2

Sú povinní ohlásiť sa príslušnému rozhodcovi výstavy a riadiť sa jeho pokynmi.

9.3

Môžu vystavovať posudky, ktoré predkladajú na kontrolu delegovanému rozhodcovi.

9.4

Nie sú oprávnení podpisovať výstavné posudky a robiť zápis ocenenia do preukazu pôvodu.

9.5

Môžu pod dozorom delegovaného rozhodcu vyhlasovať výsledky posudzovania.

9.6

V prípade potreby zabezpečujú priebeh posudzovania v kruhu podľa pokynov rozhodcu.

Článok 10. 0. Druhy výstav

10.1

Oblastné výstavy s medzinárodnou účasťou, hlavná špeciálna výstava. Usporiadateľom je SÚCHNO, ktoré poveruje vybranú ZO ZŠK SR. Nesmú byť konané v termínoch národných, celoslovenských a medzinárodných chovateľských kynologických akcií.

Článok 11. 0. Rozdelenie tried

11.1

Celoslovenské výstavy s medzinárodnou účasťou, oblastné výstavy.
- trieda dorastu 6 - 12 mes.
- trieda mladých 12 - 18 mes.
- trieda dospievajúcich 18 - 24 mes.
- trieda dospelých nad 24 mes.

11.2

Hlavná špeciálna výstava s medzinárodnou účasťou.
- trieda dorastu I. 6 - 9 mes.
- trieda dorastu II. 9 – 12 mes.
- trieda mladých 12 – 18 mes.
- trieda dospievajúcich 18 – 24 mes.
- trieda dospelých nad 24 mes.

11.3

V triede mladých, dospievajúcich a dospelých sa vykonáva skúška ľahostajnosti k streľbe.

Článok 12. 0. Ocenenie

12.1

Ocenenie psov v jednotlivých triedach na oblastných výstavách sa vyjadruje nasledovnými známkami:
Trieda dorastu: veľmi nádejný / nádejný / vadný Trieda mladých, dospievajúcich: veľmi dobrý / dobrý / dostatočný / vadný Trieda dospelých: výborný / veľmi dobrý / dobrý / dostatočný / vadný

12.2

Ocenenie psov v jednotlivých triedach na hlavnej špeciálnej výstave sa vyjadruje nasledovnými známkami:
Trieda dorastu I. : veľmi nádejný / nádejný / vadný Trieda dorastu II. : veľmi nádejný / nádejný / vadný Trieda mladých, dospievajúcich: veľmi dobrý / dobrý / dostatočný / vadný Trieda dospelých: výberová trieda / výborný / veľmi dobrý / dobrý / dostatočný / vadný

12.3

Zúčastnení jedinci obdržia prípadné vecné ceny.

Článok 13. 0. Zásady pre posudzovanie

13.1

O zadaní výstavného ocenenia a titulu je oprávnený rozhodovať iba delegovaný rozhodca, ktorý ich zadáva podľa kvality predvedených jedincov. Nie je jeho povinnosťou preverovať, či predvedení jedinci spĺňajú podmienky oprávňujúce prihlásenie do príslušnej triedy (vek, skúšky, zápis v Slov. Plemennej knihe). V žiadnom prípade nesmie brať do úvahy akékoľvek zmeny v štandarde, zverejnené inou organizáciou ako FCI.

13.2

K zabezpečeniu hladkého priebehu posudzovania sú rozhodcovi k dispozícii vedúci kruhu, pomocníci, príp. tlmočníci. Pri posudzovaní môže byť v kruhu len rozhodca, vedúci kruhu, zapisovateľ, tlmočník, delegovaný čakateľ a vystavovatelia. Vstup iných osôb do kruhu môže rozhodca povoliť až po určení poradia a ukončení posudzovania.

13.3

Ak plemenná kniha SÚCHNO zistí dodatočné nesplnenie ktorejkoľvek podmienky, oprávňujúcej k účasti na výstave, je výstavné ocenenie neplatné.

Článok 14. 0. Udeľovanie titulov

14.1

Víťaz triedy dorastu sa nezadáva.

14.2

Na oblastných a celoslovenských špeciálnych výstavách sa môže v triedach mladých, dospievajúcich a dospelých udeliť psovi ocenenému veľmi dobrý 1. a výborný 1. titul víťaz triedy. V triede dospievajúcich a mladých je možné zadať najvyššie ocenenie veľmi dobrý.
Udeľované tituly sú nasledujúce:
(druh výstavy / najvyšší titul výstavy), môže byť udelený psovi i sučke
Hlavná špeciálna / klubový víťaz v triede dospelých psov a aj súk.

14.3

Na špeciálnych a oblastných výstavách môže byť víťazom tried dospelých a víťazov udelené čakateľstvo Šampióna SR - CAC.

14.4

Na hlavnej špeciálnej výstave sa robí preskúšanie povahy dospelých psov a súk a udeľuje sa titul Výberová trieda - VA. Kritéria pre udelenie tejto triedy určuje Predsedníctvo SÚCHNO. Skúška povahy sa posudzuje nasledovne:
Pes (suka), ktorý nesplní skúšku povahy, je hodnotený ako vadný. Pes (suka), ktorý nepustí, je zaradený na koniec skupiny, v ktorej bol hodnotený (napr. V,VD,D. . . ). Pes (suka), ktorý splní skúšku povahy so známkou dostatočne, je hodnotený o jeden stupeň nižšie. Podmienky musia byť súčasťou propozícií.

14.5

Všetky tituly na oblastných a celoslovenských výstavách je možné zadať bez ohľadu na počet predvedených jedincov, ak kvalita kandidáta na titul zodpovedá požiadavkám na udelenie. Na udelenie titulu na špeciálnych výstavách je však potrebný minimálny počet troch jedincov predvedených v príslušnej triede. Tituly nie sú nárokové.

Článok 15. 0. Šampión SR

15.1

Najvyšší slovenský titul dosiahnuteľný na výstavách psov služobných a pracovných plemien je Šampión SR.

15.2

Podmienky pre získanie titulu Šampión SR: 3 x získať čakateľstvo Šampióna SR najmenej od dvoch rôznych rozhodcov aspoň v dvoch rôznych sezónach.

Článok 16. 0. Udeľovanie CAC - čakateľstvo Šampióna SR

16.1

a) národná
b) medzinárodná
c) Hlavná špeciálna výstava

Článok 17. 0. Súťaž chovateľských skupín

17.1

Prebieha na špeciálnych výstavách a do tejto súťaže môže chovateľ prihlásiť skupinu 5 jedincov, pochádzajúcich z rôznych vrhov jednej chovateľskej stanice, najmenej po dvoch rôznych matkách alebo otcoch. Títo jedinci musia byť prihlásení a ocenení na výstave, na ktorej sú prihlásení do súťaže chovateľských skupín.

17.2

Hodnotenie chovateľských skupín robí poverený rozhodca. Pre určenie poradia skupín je rozhodujúca plemenná typickosť a jednotnosť a náročnosť podľa počtu rodičov.

Článok 18. 0. Súťaž odchovných skupín

18.1

Prebieha na špeciálnych výstavách a je to prehliadka odchovných skupín po jednotlivých plemenníkoch. V skupine musí byť prihlásených najmenej 5 jedincov po jednom plemenníkovi.

18.2

Hodnotenie odchovných skupín robí poverený rozhodca. Pre určenie poradia skupín je rozhodujúca plemenná typickosť a jednotnosť.

Článok 19. 0. Protesty

19.1

Vystavovateľ má právo podať písomný protest proti nedodržiavaniu ustanovenia tohto poriadku a formálnym závadám. Proti výstavnému posudku a výroku rozhodcu sú protesty neprípustné.

19.2

Protest musí byť podaný najneskôr do 30 minút po ukončení posudzovania príslušnej triedy. Súčasne s protestom musí byť zložená finančná čiastka vo výške 17,- €, ktorá v prípade, že protest bude uznaný ako bezpredmetný, prepadá v prospech usporiadateľa výstavy.

19.3

Protest prejednáva komisia zložená z riaditeľa výstavy a rozhodcu, ktorý jedinca posudzoval a v prítomnosti protestujúceho.