Zápisný poriadok

Článok 1. 0 – Plemenná kniha

1.1

Do Hlavnej plemennej knihy SÚCHNO ( ďalej len HPK SÚCHNO ) sa pre ústrednú evidenciu nemeckých ovčiakov ( ďalej len NO ) a potreby ich plemenitby zapisujú :
a) šteňatá pochádzajúce po čistokrvných rodičoch, pokiaľ chovateľ splnil všetky podmienky chovateľského a zápisného poriadku
b) importovaní jedinci, psy a sučky s exportným preukazom o pôvode, ktorý vystavila zahraničná kynologická organizácia, ktorá je členom FCI
c) chovní jedinci a ich odchovy, pre ktoré je zavedený zvláštny register ( napr. evidencia ozbrojených zložiek a pod. )

1.2

Smernice a poriadky pre vedenie plemennej knihy a pre vzťah medzi chovateľmi a správou plemennej knihy platia pre všetkých chovateľov NO.

Článok 2. 0 – Podmienky pre zápis do plemennej knihy

2.1

Do plemennej knihy môžu byť zapísaní len potomkovia rodičov rovnakého plemena, preukázateľne zapísaných do HPK SÚCHNO, alebo i zahraničných plemenných kníh, pokiaľ sú zároveň splnené podmienky chovateľského poriadku SÚCHNO.

2.2

Zápis vrhu sa vykonáva na základe prihlášky k zápisu šteniat, ktorú je chovateľ povinný riadne a čitateľne vyplniť na predpísanom tlačive /krycí list č. 2/, podpísať ju spolu s kontrolným tetovacím lístkom a originálom žiadanky pre určenie tetovacej značky a doporučene zaslať na HPK SÚCHNO ( uvedené doklady podpisuje aj príslušný poradca chovu, ktorý vykonal obe kontroly vrhu ).

2.3

Pri zápise ďalších vrhov prikladá preukaz o pôvode, prípadne iné doklady len v tom prípade, ak je potrebné doplniť výstavné ocenenia, tituly, alebo skúšky.

2.4

Príslušný regionálny poradca chovu prekontroluje doklady potvrdzujúce chovnosť rodičovského páru, vyplnenú prihlášku k zápisu vrhu a podpíše predpísané doklady, prípadne poznamená ďalšie dôležité okolnosti.

2.5

Celý vrh sa musí prihlásiť na zápis naraz. Dodatočné hlásenie jednotlivých šteniat je neprípustné. V prípade úhynu šteniat po odoslaní prihlášky je nutné túto skutočnosť okamžite ohlásiť doporučeným listom HPK SÚCHNO.

2.6

Mená šteniat jedného vrhu musia začínať rovnakým písmenom. Majiteľ chovateľskej stanice začínajúci s odchovom akéhokoľvek plemena pomenováva šteňatá pochádzajúce z prvého vrhu písmenom ,,A“ a pri ďalšom vrhu pokračuje v abecednom poradí bez ohľadu na to, že odchovy pochádzajú od rôznych sučiek rôznych plemien. Počiatočné písmená, ktoré sa zle vyslovujú, môžu byť vynechané. Pokiaľ chovateľ vyčerpá všetky písmená abecedy, začína znovu od písmena ,,A“, musí však používať iné mená, než ktoré boli v predchádzajúcich zápisoch vrhov použité. Označovanie mien číslicami sa nevykonáva.

2.7

Ak chová majiteľ chovateľskej stanice viac plemien, pokračuje v abecede bez ohľadu na príslušnosť k plemenu.

2.8

Psy a sučky dovezené zo zahraničia za účelom chovu musia byť bez ohľadu na vek zapísané do HPK SÚCHNO. Takýto jedinec dostane evidenčné číslo, ktoré plemenná kniha vyznačí na zahraničnom origináli preukazu o pôvode. Zahraničný preukaz o pôvode musí mať označenie EXPORT PEDIGREE.

2.9

Prepisovanie preukazu o pôvode importovaného jedinca na slovenské tlačivo je prípustné iba vtedy, ak je zahraničný originál vážne poškodený. Poškodený originál archivuje HPK SÚCHNO.

3.1

O zápisy šteniat do plemennej knihy môžu požiadať iba chovatelia, ktorým plemenná kniha priznala chránený názov chovateľskej stanice v rámci SR. Názov chovateľskej stanice je neoddeliteľnou súčasťou mena psa alebo sučky a musí sa používať trvalo s ich menom.

3.2

Ochranu názvu chovateľskej stanice registruje HPK SÚCHNO na žiadosť chovateľa, ktorý za týmto účelom navrhne na predpísanom tlačive šesť vhodných názvov v rozsahu najviac dvoch krátkych slov.

3.3

Chovateľom môže byť iba osoba , ktorá je staršia ako 18 rokov.

Článok 4. 0 – Preukaz o pôvode

4.1

Preukaz o pôvode je verejná listina. Obsahuje tieto údaje: plemeno, predkov vyznačených do štvrtej generácie, meno psa a jeho súrodencov, názov chovateľskej stanice, druh a farbu srsti, druh chovu, pohlavie, dátum narodenia, číslo zápisu, tetovacie číslo, príbuzenskú plemenitbu, adresu chovateľa a majiteľa. Do preukazu o pôvode sa zapisujú: RTG na DBK a DLK, vykonané na poverenom pracovisku SÚCHNO, skúšky z výkonu podľa národného skúšobného poriadku a medzinárodného skúšobného poriadku, výstavné ocenenie, bonitačný kód, doba chovnosti, odobratá, alebo potvrdená identita psa-DNA. Majiteľ psa alebo sučky je povinný kedykoľvek na požiadanie predložiť originál preukazu o pôvode HPK SÚCHNO.

4.2

Preukaz uhynutého psa alebo sučky musí byť najneskôr do štyroch týždňov po úhyne zaslaný na HPK SÚCHNO na znehodnotenie. Na požiadanie majiteľa mu môže byť označený nápisom ,,uhynul“ vrátený. V prípade straty psa alebo sučky sa musí táto skutočnosť nahlásiť do 10 dní HPK SÚCHNO.

4.3

Ak sa vyskytne nutnosť alebo potreba iného záznamu v preukaze o pôvode, HPK SÚCHNO ho môže uskutočniť na písomnú žiadosť majiteľa.

4.4

Záznamy do preukazu o pôvode sú oprávnení urobiť iba HPK SÚCHNO, delegovaní rozhodcovia, bonitačný komisár, alebo SÚCHNO-m poverený veterinár.

4.5

Strata preukazu o pôvode sa musí bezodkladne nahlásiť HPK SÚCHNO. Ak nebudú do jedného mesiaca po zverejnení tejto skutočnosti v Novinách kynológov podané námietky, vystaví HPK SÚCHNO duplikát na základe žiadosti majiteľa. V žiadosti majiteľ uvedie okrem základných údajov o jedincovi aj získané ocenenia, tituly a skúšky, ktoré budú v duplikáte uvedené len za predpokladu možnosti overenia.

4.6

Preukaz o pôvode je neprenosný na iného jedinca. Falšovanie preukazu o pôvode je trestné.

4.7

Samovoľné vykonávanie zmien ako škrtanie, mazanie a doplňovanie záznamov v preukaze o pôvode a to aj uhynutých a utratených psov je neprípustné a ako hrubé previnenie proti tomuto poriadku bude disciplinárne, prípadne aj trestne stíhané. Takýto preukaz o pôvode sa stáva neplatným a bude HPK SÚCHNO zadržaný.

4.8

Nadobúdateľ šteňaťa má nárok na bezplatné dodanie jeho preukazu chovateľom. Chovateľ po podpísaní preukazu o pôvode na prvej strane a na strane poslednej ( v kolónke zmena majiteľa ) zašle preukaz novému majiteľovi do 14 dní po jeho obdržaní od HPK SÚCHNO.

4.9

Majiteľ chovného jedinca, ktorý získal nové ocenenia, alebo zložil ďalšie skúšky, je povinný zaslať HPK SÚCHNO preukaz o pôvode, prípadne potvrdenie o vykonanej skúške, alebo výstavné ocenenie na doplnenie chovateľských záznamov. Dodatočné doplnenie týchto údajov do preukazu o pôvode šteniat nie je možné.

Záverečné ustanovenia

Článok 5. 0

Tituly a ocenenia získané na skúškach a bonitáciách sa zapisujú do preukazu o pôvode, pracovného listu, alebo výkonnostného a výstavného preukazu v plnom znení s uvedením miesta, dňa, mesiaca a roku, v ktorom boli udelené a s uvedením mena rozhodcu.

Článok 6. 0

Poplatky na činnosť HPK SÚCHNO určí na návrh predsedníctva členská schôdza SÚCHNO.

Poplatky sa určujú za:

a) vystavenie preukazu o pôvode
b) chránenie názvu chovateľskej stanice
c) vystavenie duplikátu preukazu o pôvode
d) prepis poškodeného preukazu o pôvode
e) vystavenie bonitačnej karty pri zaradení do chovu
f) preregistráciu do chovu pri druhej bonitácíí
g) zápis importovaného jedinca
h) overenie údajov pri vývoze - export
i) prepis preukazu pôvodu z evidenčného registra
j) pridelenie tetovacej značky
k) krycí list
l) vystavenie duplikátu pracovného listu
m) knihu odchovu a krytia
n) zápis RTG na DBK a DLK
Základné poplatky sú stanovené pre členov SÚCHNO. Poplatky pre nečlenov sa zvyšujú o 300%.

Článok 7. 0

Poplatky za úkony plemennej knihy sa uskutočňujú predovšetkým dobierkou, vybraným organizáciám faktúrou. Všetky dokumenty a písomnosti týkajúce sa plemenitby sa musia zasielať doporučeným listom.

Článok 8. 0

Previnenie proti tomuto poriadku bude stíhané v zmysle disciplinárneho poriadku a podľa stanov SÚCHNO, v prípade nutnosti podľa zákona o priestupkoch.