Propozícia výstavy: VK NO Rohožník-Vajarská - 13.05.2017

Kynologický klub Rohožník

usporiada

Oblastnú výstavu NO

Termín konania: 13.05.2017
Miesto konania: Futbalové ihrisko Kuchyňa (PSČ 900 52)
Prezentácia: 9:00
Začiatok: 10:00
Rozhodca Andreas Rudolph
Poplatky: 7€ za prvého psa
5€ za každého ďalšieho
Uzávierka prihlášok: 09.05.2017

Prihlášky a štartovné zasielajte na adresu

Uzávierka pre prihlášky zaslané poštou: 5.5.2017

Prihlášku zasielajte na adresu:
Gabriela Salaiová , 906 38 Rohožník 347
tel.č.: 0903468004

Poplatok možný na mieste!
email: vla333@msn.com

Veterinárne ustanoveniePrihláškou na výstavu je čitateľná fotokópia preukazu o pôvode psa + pracovného listu psa. Žiadame Vás o dôkladné vyplnenie prihlášky, splnenie podmienok účasti v triede dospelých podľa výstavného poriadku SÚCHNO a doklad o zaplatení v stanovenom termíne.

Tešíme sa na vašu účasť!