Propozícia výstavy: Gbely - 02.04.2011

Kynologický klub Gbely

usporiada

Oblastnú výstavu NO

Termín konania: 02.04.2011
Miesto konania: Cvičisko KK Gbely
Prezentácia: 7:00-8:30 hod
Začiatok: 9:00 hod.
Rozhodca D. Oeser /SV/
Poplatky: 1. pes – 7 €
každý ďalší 5 €
Uzávierka prihlášok: 25.03.2011

Prihlášky a štartovné zasielajte na adresu

Dušan Vrbňák
Štefánikova 381
908 45 Gbely
mobil. 0905 793 501
email: dufev@centrum.sk

Veterinárne ustanovenie

Platné očkovanie a potvrdený prechod do iného okresu v zmysle všeobecných predpisov.

Prihláškou na výstavu je čitateľná fotokópia preukazu o pôvode psa + pracovného listu psa. Žiadame Vás o dôkladné vyplnenie prihlášky, splnenie podmienok účasti v triede dospelých podľa výstavného poriadku SÚCHNO a doklad o zaplatení v stanovenom termíne.

Tešíme sa na vašu účasť!