Propozícia výstavy: KK Abrahám - 28.04.2019

Kynologický klub KYNOLOGICKÝ KLUB ABRAHÁM

usporiada

Oblastnú výstavu NO

Termín konania: 28.04.2019
Miesto konania: futbalové ihrisko Abrahám
Prezentácia: 8:00
Začiatok: 9:00
Rozhodca Juraj Štaudinger
Poplatky: 1. uzávierka:
7 € za prvého psa, 5 € za každého ďalšieho psa
2. uzávierka:
10 € za každého psa
1. Uzávierka prihlášok: 13.04.2019
2. Uzávierka prihlášok: 20.04.2019

Prihlášky a štartovné zasielajte na adresu

Eva Kollárová, Abrahám 323, 925 45, tel. č.: 0948 175 955

Bankové spojenie: IBAN: SK95 8330 0000 0023 0110 6879
(do správy pre prijímateľa uviesť meno majiteľa a meno psa)

Doporučujeme dopísať aj tel. číslo, prípadne iný kontakt.
Nečitateľné a nekompletné prihlášky nebudú akceptované!
Po 2. uzávierke nebude akceptovaná žiadna prihláška!


email: cervenymesiac@azet.sk

Veterinárne ustanovenie

V zmysle všeobecných veterinárnych ustanovení.

Prihláškou na výstavu je čitateľná fotokópia preukazu o pôvode psa + pracovného listu psa. Žiadame Vás o dôkladné vyplnenie prihlášky, splnenie podmienok účasti v triede dospelých podľa výstavného poriadku SÚCHNO a doklad o zaplatení v stanovenom termíne.

Tešíme sa na vašu účasť!