Propozícia výstavy: KK Anička Košice - 29.04.2017

Kynologický klub Anička Košice

usporiada

Oblastnú výstavu NO

Termín konania: 29.04.2017
Miesto konania: areál KK Anička Košice
Prezentácia: 7:30 - 8:40 hod.
Začiatok: 9:00 hod.
Rozhodca Ján Sudimák
Poplatky: 1. uzávierka:
7 € za prvého psa
5 € za každého ďalšieho psa
2. uzávierka:
10 € za psa
1. Uzávierka prihlášok: 07.04.2017
2. Uzávierka prihlášok: 17.04.2017

Prihlášky a štartovné zasielajte na adresu

Bc. Michaela Burianová
Húskova 51, 040 23 Košice
tel.č.: 0908 092 841

Štartovné môžete posielať aj na č. účtu: SK 5309000000000442680277
názov: Kynologicky klub Kosice-Anicka
do správy pre adresáta píšte: OV NO Anicka a Vaše meno

Veterinárne ustanovenie

Platný očkovací preukaz so všetkými údajmi o zvierati a platnými očkovaním proti besnote, psinke a parvoviróze najmenej 21 dní a najviac 1 rok pred konaním oblastnej výstavy.

Prihláškou na výstavu je čitateľná fotokópia preukazu o pôvode psa + pracovného listu psa. Žiadame Vás o dôkladné vyplnenie prihlášky, splnenie podmienok účasti v triede dospelých podľa výstavného poriadku SÚCHNO a doklad o zaplatení v stanovenom termíne.

Tešíme sa na vašu účasť!