Propozícia výstavy: KK Dunajská Streda - 11.05.2019

Kynologický klub Fer-Mil

usporiada

Oblastnú výstavu NO

Termín konania: 11.05.2019
Miesto konania: Dunajská Streda - futbalové ihrisko časť Malé Blahovo
Prezentácia: 8.00
Začiatok: 9.00
Rozhodca T. Teubert /SV/
Poplatky: 7€ za prvého psa
5€ za každého druhého psa
Uzávierka prihlášok: 05.05.2019

Prihlášky a štartovné zasielajte na adresu

Milan Grünfeld
Cukrovarská 147/15
Dunajská Streda
92901
0902123335

Bankové spojenie; IBAN: SK2211000000002948047582

Zaslaním prihlášky vyjadrujete súhlas so zverejnením osobných údajov v katalógu výstavy.
email: grunfeldmilan70@gmail.com

Veterinárne ustanovenie

V zmysle všeobecných veterinárnych ustanovení!

Prihláškou na výstavu je čitateľná fotokópia preukazu o pôvode psa + pracovného listu psa. Žiadame Vás o dôkladné vyplnenie prihlášky, splnenie podmienok účasti v triede dospelých podľa výstavného poriadku SÚCHNO a doklad o zaplatení v stanovenom termíne.

Tešíme sa na vašu účasť!