Propozícia výstavy: KK Holíč - 24.06.2017

Kynologický klub Holíč

usporiada

Oblastnú výstavu NO

Termín konania: 24.06.2017
Miesto konania: Futbalový štadión Kátov
Prezentácia: 7:30 - 8:40 hod.
Začiatok: 9:00 hod.
Rozhodca Mussolino /IT/
Poplatky: 1. uzávierka:
7 € za prvého psa
5 € za každého ďalšieho psa
2. uzávierka:
10 € za psa
1. Uzávierka prihlášok: 12.06.2017
2. Uzávierka prihlášok: 20.06.2017

Prihlášky a štartovné zasielajte na adresu

Vladimír Baluch
Kátov č. 197,  908 49 Vrádište
tel.č.: +421 905 224 402
mail: baluchvl@gmail.com
Štartovné môžete posielať aj na č. účtu: SK77 1111 0000 0011 9098 5000
do správy pre adresáta píšte: OV NO Kátov a Vaše meno

Veterinárne ustanovenie

Platný očkovací preukaz so všetkými údajmi o zvierati s platným očkovaním proti besnote, psinke a parvoviróze najmenej 21 dní a najviac 1 rok pred konaním oblastnej výstavy. 

Prihláškou na výstavu je čitateľná fotokópia preukazu o pôvode psa + pracovného listu psa. Žiadame Vás o dôkladné vyplnenie prihlášky, splnenie podmienok účasti v triede dospelých podľa výstavného poriadku SÚCHNO a doklad o zaplatení v stanovenom termíne.

Tešíme sa na vašu účasť!