Propozícia výstavy: KK Kežmarok - 02.06.2019

Kynologický klub KYNOLÓGIA KEŽMAROK USPORIADA

usporiada

Oblastnú výstavu NO

Termín konania: 02.06.2019
Miesto konania: Kežmarok, areál Kynológie
Prezentácia: 7:30 - 8:30 hod
Začiatok: 9:00 hod
Rozhodca Ivan Kočajda
Poplatky: 7 € za prvého psa
5 € každý ďalší pes
Uzávierka prihlášok: 20.05.2019

Prihlášky a štartovné zasielajte na adresu

Silvia Lisoňová, Tehelňa 27, 060 01 Kežmarok,
Tel. č.: 0903 508 355

Č. účtu: SK81 7500 0000 0040 1404 1821
email: lisonova@tami.sk

Veterinárne ustanovenie

Platné očkovanie a potvrdený prechod do iného okresu v zmysle všeobecných predpisov.

Prosím vystavovateľov, aby v prihláške uvádzali zaradenie vystavovaných psov do tried.

Prihláškou sa rozumie:
• Čitateľná fotokópia rodokmeňa
• Doklad o zaplatení

Prihláškou na výstavu je čitateľná fotokópia preukazu o pôvode psa + pracovného listu psa. Žiadame Vás o dôkladné vyplnenie prihlášky, splnenie podmienok účasti v triede dospelých podľa výstavného poriadku SÚCHNO a doklad o zaplatení v stanovenom termíne.

Tešíme sa na vašu účasť!