Propozícia výstavy: KK Pobedím - 18.03.2017

Kynologický klub Pobedim

usporiada

Oblastnú výstavu NO

Termín konania: 18.03.2017
Miesto konania: Areál firmy Klimat, BECKOV
Prezentácia: 8.00 - 8.45
Začiatok: 9.00
Rozhodca Wilhelm Nordsieck
Poplatky: 1 pes 7€, každý ďalší pes 5€
Uzávierka prihlášok:

Prihlášky a štartovné zasielajte na adresu

Diana Hausknechtová, Rakoluby 259, 91631 Kočovce
Poplatky za výstavu uhrádzať na účet: SK08 8330 0000 0028 0108 7088 - pri platbe uveďte ako poznámku pre prijímateľa vaše meno - výstava NO.
email: kk-pobedim@centrum.sk

Veterinárne ustanoveniePrihláškou na výstavu je čitateľná fotokópia preukazu o pôvode psa + pracovného listu psa. Žiadame Vás o dôkladné vyplnenie prihlášky, splnenie podmienok účasti v triede dospelých podľa výstavného poriadku SÚCHNO a doklad o zaplatení v stanovenom termíne.

Tešíme sa na vašu účasť!