Propozícia výstavy: KK Prašice - 16.06.2019

Kynologický klub KK Prašice

usporiada

Oblastnú výstavu NO

Termín konania: 16.06.2019
Miesto konania: futbalové ihrisko v obci Prašice (okres Topoľčany)
Prezentácia: 7:30
Začiatok: 9:00
Rozhodca Jíři Šiška
Poplatky: 1. uzávierka:
7 € za 1. psa, 5 € za každého ďalšieho psa
2. uzávierka:
10 € za každého psa
1. Uzávierka prihlášok: 02.06.2019
2. Uzávierka prihlášok: 09.06.2019

Prihlášky a štartovné zasielajte na adresu

Peter Detko, 1. mája 167, 956 22 Prašice, Tel. kontakt: 0902 103 194

Bankové spojenie: SK62 0200 0000 0031 1351 6859
(do správy pre prijímateľa je potrebné uviesť meno majiteľa a meno psa)
email: kkprasice@gmail.com

Veterinárne ustanovenie

V zmysle všeobecných veterinárnych ustanovení.

!!! AKCEPTUJEME IBA UHRADENÉ PRIHLÁŠKY!!!

Prihláškou na výstavu je čitateľná fotokópia preukazu o pôvode psa + pracovného listu psa. Žiadame Vás o dôkladné vyplnenie prihlášky, splnenie podmienok účasti v triede dospelých podľa výstavného poriadku SÚCHNO a doklad o zaplatení v stanovenom termíne.

Tešíme sa na vašu účasť!