Propozícia výstavy: KK Slovenský raj -Smižany - 23.09.2017

Kynologický klub Smižany

usporiada

Oblastnú výstavu NO

Termín konania: 23.09.2017
Miesto konania: areál KK Slovenský raj - Smižany
Prezentácia: 7:30 - 8:45
Začiatok: 9:00
Rozhodca Ivan Kočajda
Poplatky: 1. uzávierka:
7eur za prvého psa
5eur za každého ďalšieho
2. uzávierka:
10eur za každého psa
Uzávierka prihlášok:

Prihlášky a štartovné zasielajte na adresu

MVDr. Kristína Kovaľová, Tatranská 33, Smižany, 053 11, mail: seychely1@centrum.sk, tel: 0905 903 102

Viac info ako aj priebežné info na:  www.kk-smizany.wbl.sk alebo na Facebooku

Prihláškou sa rozumie čitateľná fotokópia PP (všetky strany) a pracovnej knižky (ak ju pes má), fotokópia dokladu o zaplatení a zaradenie do triedy na výstavu. Doporučujem dopísať aj telefónne číslo, príp. iný kontakt, v prípade potreby vás budeme kontaktovať. . Nečitateľné a nekompletné prihlášky nebudú akceptované!!!! Po 2. uzávierke nebude akceptovaná žiadna prihláška!!!! Poplatok je potrebné uhradiť  poštovou poukážkou na adresu, platba cez účet nie je možná!!!!!

Veterinárne ustanovenie

platné očkovania proti infekčným ochoreniam a besnote, ostatné v zmysle platných veterinárnych predpisov.

Prihláškou na výstavu je čitateľná fotokópia preukazu o pôvode psa + pracovného listu psa. Žiadame Vás o dôkladné vyplnenie prihlášky, splnenie podmienok účasti v triede dospelých podľa výstavného poriadku SÚCHNO a doklad o zaplatení v stanovenom termíne.

Tešíme sa na vašu účasť!