Propozícia výstavy: KK Trstice - 26.08.2017

Kynologický klub Trstice

usporiada

Oblastnú výstavu NO

Termín konania: 26.08.2017
Miesto konania: Futbalové ihrisko Trstice
Prezentácia: 7:30 - 8:45
Začiatok: 9:00
Rozhodca Otakar Meloun
Poplatky: 1. pes 7.- €, každý ďalší 5.- €
Uzávierka prihlášok: 17.08.2017

Prihlášky a štartovné zasielajte na adresu

Karol Nagy
925 03 Horné Saliby č. 669
Tel.:0905 391 277
email: nakahosa@gmail.com

Veterinárne ustanovenie

Platné očkovanie a potvrdený prechod do iného okresu v zmysle všeobecných predpisov.

Prihláškou na výstavu je čitateľná fotokópia preukazu o pôvode psa + pracovného listu psa. Žiadame Vás o dôkladné vyplnenie prihlášky, splnenie podmienok účasti v triede dospelých podľa výstavného poriadku SÚCHNO a doklad o zaplatení v stanovenom termíne.

Tešíme sa na vašu účasť!