Propozícia výstavy: Košice - 14.05.2011

Kynologický klub Anička Košice

usporiada

Oblastnú výstavu NO

Termín konania: 14.05.2011
Miesto konania: areál KK Anička Košice
Prezentácia: 7:30 - 8:30 hod.
Začiatok: 9:00 hod.
Rozhodca J. Sudimák
Poplatky: 1. uzávierka:
7 € za prvého psa
5 € za každého ďalšieho psa
2. uzávierka:
10 € za psa
1. Uzávierka prihlášok: 26.04.2011
2. Uzávierka prihlášok: 05.05.2011

Prihlášky a štartovné zasielajte na adresu

Bc. Michaela Burianová
Húskova 51
040 23 Košice
tel.č.: 0908 092 841
email: info@kkanicka.sk

Veterinárne ustanovenie

Platné očkovanie + potvrdený prechod do iného okresu

Prihláškou na výstavu je čitateľná fotokópia preukazu o pôvode psa + pracovného listu psa. Žiadame Vás o dôkladné vyplnenie prihlášky, splnenie podmienok účasti v triede dospelých podľa výstavného poriadku SÚCHNO a doklad o zaplatení v stanovenom termíne.

Tešíme sa na vašu účasť!