Propozícia výstavy: Nitra - Malý Lapáš - 16.04.2011

Kynologický klub Nitra Chrenová
Z POLYTANU SK

usporiada

Oblastnú výstavu NO

Termín konania: 16.04.2011
Miesto konania: Ranč Nový Dvor, Malý Lapáš (areál firmy Z POLYTANU SK)
Prezentácia: 16.4.2011 7:30 – 8:45 hod.
Začiatok: 9:00 hod.
Rozhodca W. Nordsieck /SV/
Poplatky: 1. pes – 7 €
každý ďalší 5 €
Uzávierka prihlášok: 03.04.2011

Prihlášky a štartovné zasielajte na adresu

Martin Tóth
Malý Lapáš č.1
95104 Veľký Lapáš

Veterinárne ustanovenie

Platné očkovanie a potvrdený prechod do iného okresu v zmysle všeobecných predpisov.

Prihláškou na výstavu je čitateľná fotokópia preukazu o pôvode psa + pracovného listu psa. Žiadame Vás o dôkladné vyplnenie prihlášky, splnenie podmienok účasti v triede dospelých podľa výstavného poriadku SÚCHNO a doklad o zaplatení v stanovenom termíne.

Tešíme sa na vašu účasť!